Pravila

Zakon o društvih

Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

Pravila društva bibliotekarjev Ljubljana (2010)

Poslovnik o delu organov in delovnih teles Društva bibliotekarjev Ljubljana (2022)

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev

************************************************************

Na podlagi določil 4., 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 58/2009) ter v skladu s Pravili Društva bibliotekarjev Ljubljana z dne 25. 9. 1997 je Občni zbor Društva bibliotekarjev Ljubljana dne 19. 11. 2010 sprejel naslednja spremenjena in dopolnjena

PRAVILA DRUŠTVA BIBLIOTEKARJEV LJUBLJANA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo bibliotekarjev Ljubljana (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija knjižničarskih delavcev in deluje na območju upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo veljavni predpisi.

Društvo je bilo ustanovljeno 29.marca 1968, kot pravni naslednik leta 1954 ustanovljene ljubljanske podružnice Društva bibliotekarjev Slovenije.

Društvo mora v pravnem prometu uporabljati le svoje registrirano ime in sicer Društvo bibliotekarjev Ljubljana.

Ime društva v angleškem jeziku je: Library Association of Ljubljana.

Skrajšani imeni društva sta DBL v slovenskem in LAL v angleškem jeziku ter se uporabljata le za potrebe društva.

3. člen

Sedež društva je v Ljubljani.

Sedež društva se lahko spremeni s sklepom izvršnega odbora.

4. člen

Društvo ima pečat okrogle oblike z napisom: DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV LJUBLJANA.


II.NAMEN, VLOGA IN NALOGE DRUŠTVA

5. člen

Društvo je ustanovljeno z namenom, da:

 • omogoča svojim članom uresničevanje pravic in dolžnosti, ki so sprejete v Pravilih Društva bibliotekarjev Ljubljana in Statutu Zveze bibliotekarskih društev Slovenije ter v drugih dokumentih,
 • skrbi za povezovanje s sorodnimi organizacijami in društvi, z državnimi organi, s strokovnimi inštitucijami in zavodi s področja bibliotekarstva in z drugimi zainteresiranimi strokovnimi organi v Sloveniji in tujini.

6. člen

Cilji društva so:

 • skrb za krepitev ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti,
 • zastopanje družbenih in profesionalnih interesov zaposlenih v knjižničarstvu ter zavzemanje za njihovo profesionalno integriteto,
 • skrb za visoko stopnjo profesionalizma v stroki,
 • spodbujanje in podpiranje izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja knjižničarjev,
 • podpora in spodbujanje razvoja vseh vrst knjižnic in njihovega medsebojnega sodelovanja in povezovanja,
 • podpiranje svobodnega pretoka informacij in skrb za zagotavljanje enakopravnega dostopa do informacij in informacijskih virov za vse državljane,
 • pospeševanje informacijske pismenosti prebivalstva,
 • širjenje zavesti o nujnosti trajnega ohranjanja pisne kulturne dediščine slovenskega naroda.

7. člen

Društvo uresničuje namen in cilje z naslednjimi dejavnostmi:

 • s sprejemanjem in izvajanjem programa dela, pri čemer upošteva potrebe in interese članstva ter programske usmeritve strokovnih dejavnikov na svojem področju,
 • z informiranjem članov o zadevah skupnega interesa,
 • z uveljavljanjem strokovnih priporočil, standardov in normativov, Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev in Manifesta o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva,
 • s sodelovanjem pri oblikovanju in sprejemanju zakonskih in drugih predpisov s področja knjižničarstva,
 • s sodelovanjem z državnimi oziroma upravnimi organi, ko gre za urejanje zadev s področja knjižničarstva,
 • z organizacijo strokovnih srečanj in drugih oblik neformalnega izobraževanja, s katerimi skrbi za strokovno izobraževanje članstva,
 • z izdajanjem strokovnih publikacij in s sodelovanjem v javnih medijih pri obravnavanju perečih vprašanj iz bibliotekarske stroke in dejavnosti,
 • z izvajanjem dogovorjenih skupnih akcij v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,
 • z organizacijo srečanj in strokovnim sodelovanjem s sorodnimi društvi.

Društvo podeljuje svojim članom priznanja in nagrade za prizadevnost pridelovanju društva ter za dosežke na področju knjižničarstva.


III.
JAVNOST DELA DRUŠTVA

8. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Društvo in njegovi organi so dolžni pravočasno obveščati javnost o izpolnjevanju nalog društva.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

9. člen

Članom društva so dostopni vsi podatki o delu organov in strokovnih teles društva na sedežu društva po predhodni najavi.

Javnost delovanja društva je zagotovljena s tem, da so seje organov in strokovnih teles dostopne vsakomur, ki izkaže interes za delo društva. O sejah, tiskovnih konferencah, okroglih mizah se redno obvešča člane društev in zainteresirano javnost.

10. člen

Svoje člane obvešča društvo:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike sej vseh organov društva,
 • z navadno in elektronsko pošto,
 • na spletni strani društva,
 • z društvenim glasilom oziroma okrožnicami,
 • z objavami v medijih.


IV. ČLANSTVO

11. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Članstvo se pridobi s podpisom pristopne izjave in vplačilom letne članarine.

12. člen

Člani društva so:

a) redni in

b) častni.

13. člen

Redni član društva lahko postane vsaka fizična oseba:

 • ki se profesionalno ali ljubiteljsko ukvarja s strokovnim delom na področju knjižničarstva in želi postati član društva,
 • ki sprejme pravila društva in se ravna po njih, sprejema, izvaja in uresničuje njegove programske usmeritve, naloge in cilje
 • ki je zainteresiran za njegov razvoj ter želi z društvom strokovno sodelovati.

Pravna oseba ne more postati član društva.

14. člen

Za častne člane društva so lahko imenovane le fizične osebe.

Častni član društva lahko postane tisti knjižničarski delavec, ki si je pridobil izredne zasluge za društvo ali za slovensko knjižničarstvo.

Naziv častnega člana se lahko podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju knjižničarstva.

Častne člane imenuje zbor članov društva na predlog izvršnega odbora društva. Častni član ne plačuje članarine.

15. člen

Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.

16. člen

Pravice članov so:

 • da s svojim znanjem in sposobnostmi aktivno sodelujejo in prispevajo k izvajanju in uresničevanju programa nalog in ciljev društva,
 • da sodelujejo pri delu in odločanju organov društva ter dajejo predloge in pobude v zvezi z delovanjem društva,
 • da volijo in so voljeni v vse organe društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe,
 • da prejemajo glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije na podlagi plačane članarine,
 • da so pravočasno obveščeni o vseh akcijah in odločitvah društva in njegovih organov.

17. člen

Dolžnosti članov društva izhajajo iz splošnega namena, vloge ter nalog društva in sicer:

 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da spoštujejo določila teh pravil in drugih društvenih aktov ter sklepe organov društva,
 • da varujejo ugled društva,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da prenašajo delovne izkušnje in strokovno znanje na mlajše člane društva,
 • da posreduje spremembe osebnih podatkov zaradi vodenja evidence članov društva.

18. člen

Člani društva so etično in disciplinsko odgovorni če:

 • s svojimi dejanji jemljejo ugled društvu in knjižničarskim organizacijam,
 • sprejemajo sklepe ali zavzemajo stališča, ki so v nasprotju s pravili društva,
 • če samovoljno odločajo in izkoriščajo svoj položaj,
 • če društvu s svojim delovanjem povzročajo materialno škodo,
 • če zamolčijo nezakonito ravnanje in poslovanje v društvu,
 • če sočlanu jemljejo ugled,
 • če delajo v nasprotju z veljavnimi knjižničarskimi predpisi, sklepi in določili,
 • če so na kakršen koli način oškodovali društvo in zmanjševali njegove uspehe pri delu.

19. člen

Organi društva so etično in disciplinsko odgovorni če:

 • ne delujejo v skladu s pravili društva in sprejetimi sklepi,
 • zanemarjajo vodenje evidence programskega, delovnega in finančnega poslovanja,
 • dopuščajo nesmotrno trošenje sredstev društva,
 • dopuščajo osebno okoriščanje z materialnimi dobrinami društva,
 • ne rešujejo medsebojnih nesoglasij,
 • njihovo delovanje škoduje sodelovanju z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije.

20. člen

Članstvo v društvu preneha:

a) s prostovoljnim izstopom,

b) z izključitvijo ali

c) drugo.

21. člen

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru poda pisno izjavo o izstopu.

22. člen

Članstvo preneha članu, ki ne poravna članarine za preteklo leto, niti v roku enega meseca po prejetem obvestilu.

23. člen

Član je lahko izključen, če hudo krši določila društvenih pravil, če se ne ravna po sklepih organov društva, ali kako drugače kvari ugled svoje strokovne organizacije.

O izključitvi odloča na prvi stopnji častno razsodišče. Izključeni član ima pravico do pritožbe na zbor članov društva, ki odloča dokončno.

Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s temi pravili.

24. člen

Član društva je ob prenehanju članstva dolžan poravnati vse svoje morebitne obveznosti do društva.

25. člen

Pravice in dolžnosti članov društva, izvoljenih v posamezne organe društva, so častne. Člani so osebno odgovorni za vestno opravljanje svojih prevzetih dolžnosti v društvu.

26. člen

Društvo ima lahko tudi donatorje in sponzorje.

Donatorji in sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo pri izvajanju dejavnosti društva.

Donatorji in sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na zasedanjih občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.


V. ORGANIZACIJA IN ORGANI DRUŠTVA

27. člen

Društvo deluje na podlagi svojih pravil in sprejetih sklepov.

Organizacijo in delovanje organov društva določajo ta pravila in na podlagi pravil sprejeti pravilniki in poslovniki dela (disciplinski pravilnik, pravilnik o materialnem in finančnem poslovanju idr).


ORGANI DRUŠTVA

28. člen

Organi društva so:

 1. zbor članov,
 2. izvršni odbor,
 3. nadzorni odbor,
 4. častno razsodišče.

Mandatna doba organov je štiri leta.


ZBOR
ČLANOV DRUŠTVA

29. člen

Zbor članov je najvišji organ društva.

Sestavljajo ga vsi redni in častni člani društva, ki enakopravno sodelujejo in odločajo pri delu zbora članov.

30. člen

Zbor članov društva:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila društva in druge akte,
 • sprejema načelna stališča, odločitve in smernice za delo društva,
 • razpravlja in sklepa o poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter jim daje razrešnico,
 • razpravlja in sklepa o programu društva v naslednjem poslovnem obdobju,
 • odloča o pritožbah članov zoper sklepe in odločitve izvršnega odbora,
 • voli in razrešuje predsednika društva, člane izvršnega in nadzornega odbora ter člane častnega razsodišča,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o pritožbah člana na sklep častnega razsodišča ali izvršnega odbora,
 • imenuje častne člane,
 • razpravlja in odloča o finančnem in materialnem poslovanju društva in podatke o tem po potrebi zagotovi pristojnim organom,
 • sprejema letno poročilo v skladu z zakonom,
 • sprejema finančni načrt in potrjuje letno poročilo društva, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva,
 • daje pooblastila izvršnemu odboru za opravljanje določenih nalog iz svoje pristojnosti,
 • odloča o drugih vprašanjih, ki se tičejo društva kot celote,
 • voli delegacijo, ki zastopa društvo v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije,
 • sklepa o združitvi z neko drugo društveno organizacijo,
 • sklepa o prenehanju društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.

31. člen

Zbor članov društva je lahko reden in izreden.

Redni zbor članov društva se sestane enkrat na leto. Izredni zbor članov se skliče po potrebi.

32. člen

Zbor članov društva skliče izvršni odbor društva, ki tudi določi čas in kraj zbora članov.

Sklic zbora članov mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj 14 dni pred dnevom, za katerega je bil sklican. Člani morajo poleg vabila prejeti tudi informativno gradivo v zvezi z dnevnim redom.

33. člen

Član društva ima pravico predlagati spremembe in dopolnitve k predlogu dnevnega reda. Če so spreminjevalni predlogi vloženi pred začetkom Zbora članov, izvršni odbor po možnosti o njih obvesti vse člane društva. Zbor članov nato sam dokončno določi dnevni red.

34. člen

Zbor članov vodi delovno predsedstvo, ki ga zbor članov izvoli izmed navzočih članov društva. Izvolitev delovnega predsedstva vodi predsednik društva.

35. člen

Izredni zbor članov skliče izvršni odbor po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali pa najmanj ene tretjine članov društva.

Na izrednem zboru članov se razpravlja in sklepa le o vprašanjih,zaradi katerih je sklican.

36. člen

Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je sprejel to zahtevo.

Če izvršni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku,ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi.

37. člen

O poteku in delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overitelja zapisnika.

38. člen

Zbor članov veljavno sklepa in voli le, če je prisotnih več kot polovica članov društva. Če ob napovedanem času ni dosežena sklepčnost, se počaka 30 minut in zbor članov veljavno sklepa, če je navzoča vsaj 1/3 članov oziroma najmanj 10 članov. V nasprotnem primeru se zbor članov ponovno skliče v roku 30 dni.

39. člen

Zbor članov društva sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.

Način glasovanja določi zbor članov društva. Volitve organov pa so praviloma tajne, kolikor zbor članov ne odloči drugače. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva.

Sklep izbora članov so obvezni za vse člane društva.


2.
IZVRŠNI ODBOR

40. člen

Izvršni odbor vodi delo društva v času med dvema zasedanjema zbora članov. Je izvršilni organ društva in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. Delo izvršnega odbora je javno. Za zagotovitev javnosti skrbi predsednik društva.

41. člen

Izvršni odbor ima naslednje naloge in pristojnosti:

 • sklicuje zbor članov in pripravlja poročila o delu ter gradivo v zvezi z dnevnim redom,
 • pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in letno poročilo z izkazom poslovnega izida s pojasnili k izkazu in o njem ter poročilo o poslovanju društva,
 • imenuje iz vseh vrst članov društva delovna telesa društva,
 • pripravlja pravila in druge akte društva ter jih daje v razpravo in v potrditev zboru članov,
 • skrbi za pravilno pravno, materialno in finančno poslovanje društva,
 • izvršuje odločitve in sklepe občnega zbora,
 • organizira akcije, ki imajo splošno družben in strokoven pomen,
 • skrbi za sodelovanje z organi oblasti, itd.,
 • organizira strokovne posvete,
 • sestavlja poročila o svojem delu in jih predlaga zboru članov,
 • spremlja in usmerja delo delovnih teles društva,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • opravlja naloge, ki ne spadajo v izključno pristojnost zbora članov.

42. člen

Izvršni odbor šteje 11 članov.

43. člen

Izvršni odbor sestavljajo:

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • tajnik,
 • blagajnik in
 • drugi člani.

Mandat članov izvršnega odbora traja štiri leta.

44. člen

Predsednika,podpredsednika, blagajnika izvoli zbor članov izmed članov na listi kandidatov. Tajnika izvoli izvršni odbor.


Predsednik društva

45. člen

Društvo kot pravno osebo zasebnega prava v pravnem prometu zastopa vsakokratni predsednik društva kot njegov zastopnik, ki društvo uradno predstavlja, zanj podpisuje in sprejema obveznosti do tretjih oseb.

46. člen

Predsednik društva je hkrati predsednik izvršnega odbora. Predsednik opravljana slednje naloge:

 • zastopa in predstavlja društvo v javnosti,
 • sklicuje in vodi seje izvršnega odbora ter druga zborovanja in akcije društva,
 • skrbi za izvedbo sprejetih sklepov,
 • skrbi in je odgovoren za zakonitost delovanja društva,
 • poroča izvršnemu odboru, nadzornemu odboru in zboru članov o svojem delu,
 • pripravlja poročilo o poslovanju društva.


Podpredsednik društva

47. člen

Podpredsednik društva:

 • nadomešča predsednika, če je ta odsoten,
 • opravlja vsa opravila, za katera ga pooblasti predsednik ali izvršni odbor.


Tajnik društva

48. člen

Tajnik društva:

 • pripravlja seje izvršnega odbora in pomaga predsedniku pri izvrševanju sklepov,
 • vodi administrativne posle in skrbi za arhiv društva.


Blagajnik društva

49. člen

Blagajnik društva:

 • vodi finančno poslovanje društva v skladu z veljavnimi predpisi in notranjimi akti, ki jih sprejema društvo,
 • podpisuje tekoče denarne posle,
 • sestavlja in predlaga finančni načrt ter spremlja njegovo izvajanje,
 • sestavlja letno poročilo z izkazom poslovnega izida s pojasnili k izkazu in o njem poroča na zboru članov,
 • skrbi za premoženjske zadeve društva.


Izvršni odbor

50. člen

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, a najmanj dvakrat na leto. Izvršni odbor dela na svojih sejah. Seje sklicuje predsednik, če je zadržan pa podpredsednik.

Za sklepčnost je na sejah izvršnega odbora potrebna navzočnost več kot polovice članov. Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov.

51. člen

Predsednik sklicuje seje izvršnega odbora po lastni pobudi glede na potrebe. Mora pa jih sklicati na zahtevo nadzornega odbora in tretjine članov izvršnega odbora. Če predsednik v 8 dneh seje ne skliče, to lahko stori predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red in ustrezno gradivo.

Po potrebi se skliče razširjena seja izvršnega odbora, na kateri so navzoči tudi poverjeniki.

52. člen

Član izvršnega odbora ne more biti istočasno član nadzornega odbora ali častnega razsodišča.

Če kateri član izvršnega odbora odstopi oz. mu preneha članstvo po 20. členu, lahko izvršni odbor namesto njega samostojno določi drugega člana, vendar na ta način v istem mandatnem obdobju ni možno nadomestiti več kot dveh članov izvršnega odbora. Novi člani so določeni za čas do zaključka mandata.


3.
NADZORNI ODBOR

53. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let.

Člani nadzornega odbora izvolijo iz svoje srede predsednika. Predsednik nadzornega odbora vodi delo nadzornega odbora.

54. člen

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva. Nadzorni odbor pred sprejemom letnega poročila opravi notranji nadzor v skladu z zakonom. O svojem delu in ugotovitvah poroča zboru članov.

Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

55. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora ali častnega razsodišča. Lahko pa sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati.

56. člen

Nadzorni odbor dela na sejah.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.


4.
ČASTNO RAZSODIŠČE

57. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli zbor članov za dobo štirih let.

Predsednika Častnega razsodišča izvolijo člani izmed sebe. Predsednik častnega razsodišča vodi delo častnega razsodišča.

Častno razsodišče spremlja spoštovanje načel in določb Etičnega kodeksa, Pravil in drugih aktov, ki obvezujejo člane društva.

Člani častnega razsodišča ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora ali nadzornega odbora. Lahko pa sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati.

58. člen

Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov društva ali organov društva.

Častno razsodišče je sklepčno, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejemajo soglasno.

Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s temi pravili.

59. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so poleg navedenih v 18. členu še naslednje:

 • kršitve določb pravil in drugih aktov društva,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • ne izvrševanje sklepov organov društva.

60. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih častno razsodišče izreka po opravljenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev za dobo enega leta,
 • trajna izključitev iz društva.

61. člen

Zoper sklep o izreku disciplinskega ukrepa ima prizadeti član pravico pritožbe na občni zbor v roku 8 dni od vročitve sklepa.


DELOVNA TELESA  DRUŠTVA

62. člen

Da bi društvo kot strokovna organizacija knjižničarskih delavcev lahko pomagalo vsem knjižničnim delavcem na svojem območju ter jim omogočilo čim uspešnejše vključevanje v delo društva kakor tudi v druge, bolj specializirane oblike dejavnosti na področju knjižničarstva, lahko ustanovi stalna ali občasna delovna telesa, ki so namenjena obravnavanju določene strokovne problematike.

63. člen

S sklepom izvršnega odbora o ustanovitvi delovnega telesa se določijo tudi naloge, sestava in trajanje delovanja.

Delovna telesa vodijo njihovi predsedniki.


POVERJENIŠTVA

64. člen

Društvo ima lahko poverjenike za posamezna območja, ki pomagajo izvršnemu odboru pri njegovem delu. Poverjenike se določa s sklepom izvršnega odbora na predlog članov izvršnega odbora za dobo enega leta. Veljavni sklep se sprejema z večino prisotnih članov izvršnega odbora.

Naloge poverjenikov, so:

 • povezovanje članov društva na svojem območju,
 • da omogočajo najširšo udeležbo članstva pri uresničevanju nalog društva,
 • da pripomorejo k hitremu pretoku informacij.

Poverjeniki so za svoje delo odgovorni izvršnemu odboru.


VI. SODELOVANJE Z
DRUGIMI ORGANIZACIJAMI IN ZVEZO BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

65. člen

Pri uresničevanju svojih ciljev in nalog društvo sodeluje in se povezuje s sorodnimi društvi ter združenji v Republiki Sloveniji in v tujini.

66. člen

Društvo bibliotekarjev Ljubljana se povezuje v Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije.


VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

67. člen

Viri dohodkov društva so:

 • članarina,
 • dohodki iz dejavnosti društva,
 • dohodki iz naslova materialnih pravic,
 • darila in volila,
 • javna sredstva,
 • prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • drugi viri.

68. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje osnovne (registrirane) dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

69. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ju sprejme zbor članov.

Na rednem zboru članov vsako leto obravnavajo in sprejemajo letno poročilo in poročilo o poslovanju.

70. člen

Finančno in materialno poslovanje društva se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi in načeli, ki veljajo za društva.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

71. člen

Blagajnik vodi materialno in finančno poslovanje društva v skladu s Pravilnikom o materialnem in finančnem poslovanju, z društvenimi pravili, veljavnimi zakonskimi predpisi in v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Društvo ima svoj Transakcijski račun pri Delavski hranilnici d.d., Ljubljana.

72. člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

73. člen

Društveno premoženje je kot lastnina društva vpisano v inventarno knjigo.

S premoženjem društva upravlja izvršni odbor.

Premoženje se lahko odtuji, obremeni ali z njim drugače razpolaga le na podlagi sklepa zbora članov.

74. člen

Višino članarine in drugih obveznosti določa zbor članov na predlog izvršnega odbora.

75. člen

Nadzor nad celotnim finančno-materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor, nadzor nad porabo javnih sredstev pa opravlja računsko sodišče.


VIII. PRENEHANJE
DRUŠTVA

76. člen

Društvo lahko preneha z delovanjem:

 • s sklepom zbora članov društva, ki je bil sprejet z večino glasov vseh članov društva,
 • po samem zakonu,
 • v drugih zakonsko določenih primerih.

77. člen

V primeru prenehanja društva preide premoženje društva na Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije.

Javna sredstva se vrnejo proračunu.

78. člen

O prenehanju delovanja društva po sklepu občnega zbora mora zastopnik društva obvestiti pristojni registrski organ v roku 30 dni od sprejetja sklepa.


IX. KONČNE DOLOČBE

79. člen

Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme zbor članov društva in potrdi pristojni registrski organ.

Za vse dopolnitve in spremembe pravil velja enak postopek kot za njihov sprejem. Obvezno razlago določb teh pravil daje zbor članov društva.

80. člen

Ko začnejo veljati ta pravila, preneha veljavnost pravil društva, ki so bila sprejeta na Občnem zboru Društva bibliotekarjev Ljubljana, dne 25. 9. 1997

81. člen

Ta pravila je sprejel zbor članov Društva bibliotekarjev Ljubljana,dne 19. novembra 2010 in veljajo od dneva potrditve na pristojnem organu.

Tajnica: Veronika Potočnik ~ Predsednica: Maja Božič

(Skupno 987 obiskov, današnjih obiskov 1)